ท่องแดนมหัศจรรย์ 2: บุกสมอง Isaac Asimov

ISBN:

Published:

Mass Market Paperback

778 pages


Description

ท่องแดนมหัศจรรย์ 2: บุกสมอง  by  Isaac Asimov

ท่องแดนมหัศจรรย์ 2: บุกสมอง by Isaac Asimov
| Mass Market Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 778 pages | ISBN: | 9.60 Mb

ในปี 1966 อสิมอฟ ไดเขียนทองทะเลเลือด (Fantastic Voyage) ขึนมา อันทีจีิงเลมนันเปนงานทีเขียนขึนมาเพือสรางเปนภาพยนต เขาเขียนตามแนวโครงเรืองทีมีอยูใหใกลเคียงทีสุดเทาทีจะทำได แมจะขายไดดี แตอสิมอฟกไมไดพอใจในเรืองนี อีกทังยังรูสึกวาไมใชMoreในปี 1966 อสิมอฟ ได้เขียนท่องทะเลเลือด (Fantastic Voyage) ขึ้นมา อันที่จีิงเล่มนั้นเป็นงานที่เขียนขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นภาพยนต์ เขาเขียนตามแนวโครงเรื่องที่มีอยู่ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้จะขายได้ดี แต่อสิมอฟก็ไม่ได้พอใจในเรื่องนี้ อีกทั้งยังรู้สึกว่าไม่ใช่นิยายของเขาเพียงคนเดียว จึงตั้งใจว่าจะเขียนนิยายแนวเดียวกันนี้ขึ้นมาใหม่ให้ดียิ่งกว่าเดิมหลังจากนั้น 20 กว่าปี เมื่อมีโิอกาสที่จะได้เขียน...

ยานพาหนะขนาดย่อส่วน ซึ่งมีลูกเรือคือมนุษย์เป็นๆ...แล้วส่งเข้าไปทำงานในมันสมองของมนุษย์สัมผัสจินตนาการที่ไกลยิ่งกว่าภาคแรกหลายเท่าตัวนักEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ท่องแดนมหัศจรรย์ 2: บุกสมอง":


farbadomebli.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us