ชุมชนจินตกรรม Benedict Anderson

ISBN:

Published:

456 pages


Description

ชุมชนจินตกรรม  by  Benedict Anderson

ชุมชนจินตกรรม by Benedict Anderson
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 456 pages | ISBN: | 7.25 Mb

บทสะทอนวาดวยกำเนิดและการแพรหลายของชาตินิยมผูเขียนคาดไวอยูแลววาผูแปลตองใชคำศัพทพิเศษแบบ ศักดินา (ราชาศัพท) เมือกลาวถึงกิจกรรม (พระราชกรณียกิจ) ตางๆ ของกษัตริยไทยทังในอดีตและปัจจุบัน แตสิงทีผูเขียนไมคิดคิดกคือคำศัพทพิเศษเชนเดียวกันนีกลับถูกนำมาใชMoreบทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่หลายของชาตินิยมผู้เขียนคาดไว้อยู่แล้วว่าผู้แปลต้องใช้คำศัพท์พิเศษแบบ ศักดินา (ราชาศัพท์) เมื่อกล่าวถึงกิจกรรม (พระราชกรณียกิจ) ต่างๆ ของกษัตริย์ไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่สิ่งที่ผู้เขียนไม่คิดคิดก็คือคำศัพท์พิเศษเช่นเดียวกันนี้กลับถูกนำมาใช้กับกษัตริย์ของต่างประเทศทั้งหมดเช่นกัน รวมทั้งกษัตริย์บางองค์ที่ไม่น่าจะยกย่องชื่นชมได้สักเท่าไรนัก เช่น William the Comqueror ของอังกฤษ Francois I ของฝรั่งเศส Franz II ของออสเตรีย Wilhelm II ของเยอรมนี และองค์อื่นๆ เมื่อผู้เขียนร้องค้านขึ้นมาว่า IC นั้น โดยแก่นแท้แล้วมีจิตใจเป็นรีพับลิกันและกษัตริย์เกือบทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นการหยิบยกขึ้นมาพิจรรณาด้วยนัยยะอันแย้งย้อนและเป็นปฏิปักษ์แต่คำคัดค้านนี้กลับถูกปัดให้ตกไปอย่างรวดเร็วว่า “อาจารย์ไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมและสถานการณ์ของเรา” ....Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ชุมชนจินตกรรม":


farbadomebli.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us